SSV - Соларни системи Варна

ул. Уста Кольо Фичето 33, ЗПЗ , офис 1        089 854 7165       

Процедура “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW” (Покана 2)Процедурата “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW” (Покана 2) (BG-RRP-4.033) цели да спомогне за увеличаването на употребата на чиста енергия чрез изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW генериращи мощности заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение (ЛСС) на електрическа енергия.

По Покана 2 ще се изграждат минимум 940 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) в комбинация с минимум 200 MW ЛСС. Поканата касае единствено нови мощности за производство на електричество от слънчева и вятърна енергия с ЛСС.

Процедурата се прилага на територията на цялата страна.

Финансиране

По процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общият бюджет за приема по Покана 2 възлиза на 427,5 млн. лв. 

Максималният размер на помощта за един проект е 58,6 млн. лв., а минималният е без ограничение. Тези средства могат да покриват до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лв. (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

Безвъзмездните средства са под формата на инвестиционна помощ за съоръженията за съхранение.

Бенефициенти

Бенефициенти по поканата могат да бъдат предприятия с всякакъв размер от всички сектори на икономиката с изключение на рибарството и аквакултурите, селското стопанство и др. Допустими са и компании, които развиват дейност в други държави-членки на ЕС и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Към кандидатите са поставени следните изисквания:

  • да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства;
  • да имат собствен капитал между 1 млн. и 6 млн. лв. за изграждане на комбинирани проекти с ВИ. Изискването за размера на собствения капитал е в зависимост от планираната мощност на производствения компонент;
  • да предоставят банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране при сключване на договора за финансиране;
  • да са ангажирали технически ръководител (физическo или юридическо лице) на комбинирания проект, който да е работил по сходен проект.

Кандидатстването е индивидуално.

Допустими дейности и разходи

Допустимата дейност по Покана 2 е изграждане на комбиниран проект за нова инсталирана мощност над 200 kW за производство на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия и за ЛСС.

За финансиране се допускат разходи за закупуване на нови дълготрайни материални и нематериални активи, за строително-монтажни работи (СМР), за услуги от инженерно-технически характер, за изграждане на присъединителни съоръжения и за държавни и общински такси във връзка с регистрации и разрешителни.

Управление и оценяване

Проектните предложения се оценяват първо за тяхната административната им допустимост. След това, предложенията се класират по възходящ ред на търсената безвъзмездна помощ за 1 MW мощност за производство на електрическа енергия.

Процедурата се управлява от Министерството на енергетиката (т.е. Министерството на енергетиката е Структура за наблюдение и докладване (СНД)).

Срокове

Енергийните обекти трябва да бъдат присъединени към съответната електроразпределителна или електропреносна мрежа и въведени в експлоатация до 31.03.2026 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12.06.2024 г., 16:30 ч. Кандидатстването е по електронен път, чрез системата ИСУН 2020.

Статия от: Тцеветелина Сандева
Сайт: https://eufunds.media/ МЕНЮ
Начало
За нас
Проекти
Блог
Услуги
Контакти
СОЛАРНИ СИСТЕМИ
Автономни
Мрежови
Хибридни
ПРОДУКТИ
Автономни
Мрежови
Хибридни
Панели
Инвертори
Крепежи
КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „Уста Кольо Фичето 33, ЗПЗ “ офис №1
089 854 7165
info@ssv-bg.com
office@ssv-bg.com
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Powered by Bluesun