SSV - Соларни системи Варна

ул. Уста Кольо Фичето 33, ЗПЗ , офис 1        089 489 1791       

България променя подхода: Промени в ЗЕВИ предоставят възможност на домакинствата да съхраняват и продават възобновяема енергия.


В последните години България  се опитва да затвърди позициите си в положително развитие към изполването на възобновяема енергия. С насърчаването на процеса и либерализация на енергийния пазар, българските домакинства вече имат възможност да станат активни производители и продавачи на електроенергия чрез собствените си възобновяеми източници. Тези промени в ЗЕВИ предоставят на крайните потребители правото да участват в производството и продажбата на зелена енергия.
Всеки краен клиент може да стане потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, като това включва правото на производство, съхранение и дори продажба на излишъците от произведената енергия. Тези възможности могат да бъдат използвани чрез споразумения с енергийни доставчици, изкупуване по пазарни цени или участие в схеми за подпомагане.

За домакинствата  решени да инвестират във възобновяеми източници, законът предвижда възможност за инсталиране и експлоатация на съоръжения за съхранение на енергия, а тези съоръжения могат да бъдат инсталирани върху собствения им имот, без допълнителни такси за използване на електропреносната мрежа.

Съгласно чл. 18а, крайните потребители, намиращи се в една сграда, могат да участват съвместно в производството и потреблението на зелена енергия. Това отваря възможности за споделяне на енергията, произведена в рамките на сградата, като се спазват правата и задълженията на всеки участник.

Потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници трябва да се съобразяват с изискванията на закона и да сътрудничат с енергийните оператори за уреждане на въпросите, свързани с използването на електропреносната мрежа.

Законът предвижда насърчаване на развитието за потребление на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници. Това включва мерки за осигуряване на достъп до зелена енергия за всички крайни потребители, включително лица с ниски доходи или уязвими групи.

Това представлява важна стъпка към енергийна независимост на домакинствата в България. С възможността за участие в производството и продажбата на електроенергия, българските граждани могат не само да намалят своите енергийни разходи, но и да допринесат за устойчивостта на енергийния сектор на страната.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя преференциални цени за изкупуването на електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност, до 30 kW включително. Тези обекти се предвижда  да бъдат разположени върху покриви и фасади на сгради, свързани към електроразпределителната мрежа, както и върху недвижими имоти в урбанизирани райони. Този ход представлява разширение на предишната практика, при която КЕВР определяше тарифи за ВЕИ с обща инсталирана мощност под 500 kW.

Относно енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW, предвидени за изграждане върху покриви и фасади на сгради, свързани към електроразпределителната или затворената електроразпределителна мрежа, както и върху прилежащи недвижими имоти в урбанизирани зони, се издава становище за условията и начина за тяхното присъединяване в установени срокове:

1. 15 дни - когато мястото на присъединяване на енергийните обекти до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии съвпада с мястото, където е монтирано средството за търговско измерване на потребяваната електрическа енергия в случаите, когато инсталираната мощност не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата като обект на потребител.

2. 20 дни за енергийни обекти с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, с изключение на енергийните обекти по т. 1;

3. 40 дни за енергийни обекти с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW.

Периодът за завършване на процедурите по присъединяване на енергиен обект, започващ от подаването на искането за становище за условията и начина на присъединяване, е установен на 6 месеца. Важно е да се отбележи, че този срок не включва времето, необходимо за проектиране и строителство на съоръжения за присъединяване, както и за реконструкция и модернизация на електрическите мрежи, свързани с изграждането на съответния енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.Със завършването на посочения период, производителят може да поиска удължаване на срока в рамките на валидността на издаденото становище и сключения предварителен договор.

В рамките на три месеца след получаване на становище за условията и начина на присъединяване, производителите на електроенергия от възобновяеми източници трябва да предоставят гаранция в полза на оператора на съответната електрическа мрежа. Тази гаранция може да бъде предоставена под формата на депозит или банкова гаранция и зависи от присъединената мощност на бъдещия енергиен обект - по 50 000 лева за всеки мегават (MW).В случай на непредоставяне на дължимата гаранция в установения срок, становището се счита за невалидно. С приключването на предварителен договор или договор за присъединяване, предоставената гаранция служи като осигурителен механизъм за изпълнение на задълженията на производителя по отношение на присъединяването на обекта. Предоставената от производителя гаранция се освобождава при присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата от производителя цена за присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения.

В ситуации, когато присъединяването на обект към електроразпределителната мрежа налага необходимост от разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, операторът на електропреносната мрежа може да предложи временна схема на достъп за присъединяване на цялата или част от заявената мощност на обекта. Тази временна схема се прилага до извършването на необходимите разширения или реконструкции.С цел осигуряване на сигурността на електроенергийната система, операторът на електропреносната мрежа има право да наложи ограничения върху използването на обекти, които са присъединени към електроразпределителната мрежа по време на действието на временната схема на достъп за обекта на оператора на електроразпределителната мрежа. Важно е отбелязването, че такива ограничения могат да бъдат наложени само по отношение на обекти, при които собствениците са съгласни с тях и те са присъединени към електроразпределителната мрежа в рамките на временната схема на достъп за обекта на оператора на електроразпределителната мрежа.В случай на налагане на такива ограничения, нито операторът на електропреносната мрежа, нито операторът на електроразпределителната мрежа носят отговорност за евентуални вреди, претърпени от собствениците на засегнатите обекти вследствие на приложените ограничения. Това е необходимо за осигуряване на стабилност и надеждност в електроенергийната система.

За период от една календарна година, Фонд "Сигурност на електроенергийната система" осигурява премии на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, съгласно разпоредбите на чл. 36и, ал. 1 от Закона за енергетиката. Тези премии се изплащат за количествата електрическа енергия, за които са изпълнени определени условия. Производителите получават премии от Фонда въз основа на постигнати критерии за производство на електроенергия от възобновяеми източници и реализирани приходи, които са в съответствие с определените стандарти за нетно специфично производство. Този механизъм служи за стимулиране на устойчивото развитие на енергийния сектор и насърчаване на производството от възобновяеми източници.


Обнародваните текстове на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници може да откриете 
ТУК
.


МЕНЮ
Начало
За нас
Проекти
Блог
Услуги
Контакти
СОЛАРНИ СИСТЕМИ
Автономни
Мрежови
Хибридни
ПРОДУКТИ
Автономни
Мрежови
Хибридни
Панели
Инвертори
Крепежи
КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „Уста Кольо Фичето 33, ЗПЗ “ офис №1
089 489 1791

info@ssv-bg.com
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Powered by Bluesun